main_bg
Compleet in tegelwerken

Leveringsvoorwaarden Unimar 

VAN:

De besloten vennootschap Unimar B.V.
Schumanweg 1b
2411 NH Bodegraven

ARTIKEL 1 DEFINITIE

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Unimar B.V., verder te noemen Unimar, opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken en / of het verrichten van werkzaamheden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Unimar en een opdrachtgever waarop Unimar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor-zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3 OFFERTE

Offertes van Unimar zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen één maand is aanvaard.

Unimar is slechts aan de overeenkomst gebonden indien de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever door Unimar schriftelijk wordt bevestigd danwel indien Unimar met de uitvoering ervan is begonnen.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w., tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 LEVERTIJD

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Unimar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5 LEVERING

Onder levering wordt verstaan het door Unimar afleveren van de zaken, franco, op het werk, alsmede het aanbrengen.
De opdrachtgever dient:
- er voor te zorgen dat de bouw/losplaats via de openbare weg bereikbaar is en dat de losplaats
voldoende verhard is, zulks ter beoordeling van de chauffeur;
- zelf de door Unimar aangevoerde materialen te lossen en te zorgen voor verticaal transport;
- er voor te zorgen dat water en elektriciteit beschikbaar is;
- voor een verzekering van de op de plaats van levering aanwezige, maar nog niet verwerkte
materialen te zorgen;
- een per auto bereikbare afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen;
- een container voor het wegwerpen van afval ter beschikking te stellen;
- het te betegelen oppervlak, schoon, glasdicht en vrij van ongunstige klimaatinvloeden te
houden.

De opdrachtgever is verplicht de voor de voltooiing van de overeenkomst benodigde zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of op andere wijze nalatig is met hetgeen noodzakelijk is voor de levering waaronder mede wordt verstaan het aanbrengen, zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever is in dat geval gehouden alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Unimar te voldoen.

ARTIKEL 6 DEELLEVERINGEN

Het is Unimar toegestaan, doch zij is daartoe niet gehouden, verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Unimar bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 7 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door Unimar een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit
vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 8 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van Unimar op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Unimar ter kennis gekomen omstandigheden geven
Unimar goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Unimar de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Unimar bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Unimar om schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of zaken waarvan Unimar zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Unimar bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9 GEBREKENMELDING EN KLACHTENTERMIJNEN

De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Unimar de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Unimar terstond schriftelijk ervan in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even-bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na
levering c.q. oplevering.

Unimar is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de op­dracht­gever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de eerste alinea van dit
artikel tijdig te doen.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming aan Unimar worden geretourneerd.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door Unimar geleverde zaken blijven het eigendom van Unimar tot dat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Unimar gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak / zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Unimar
verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van (een) overeen-
komst(en).

Door Unimar afgeleverde zaken, die krachtens de eerste alinea van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Unimar gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaken voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Unimar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden, op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 11 PRIJSWIJZIGING

Indien Unimar met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Unimar niettemin gerechtigd tot een verhoging van de prijs wanneer één of meer van de volgende omstandig-heden zich, na het sluiten van de overeenkomst, voordoen: stijging van kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, van werkgeverslasten, sociale voorzieningen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie voor reststoffen, een wijziging in valutaverhoudingen of omstandig-heden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien deze prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient in dat geval de reeds door Unimar gemaakte kosten te vergoeden.

ARTIKEL 12 BETALING

Betaling dient te geschieden per omgaande doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum danwel na het verstrijken van de anders overeengekomen termijn voor betaling is de opdrachtgever in
verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1% per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Indien de opdrachtgever na tot betaling te zijn aangemaand, nalatig blijft de vordering te voldoen, is Unimar gerechtigd de invordering uit handen te geven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met dien verstande dat deze minimaal € 75,00 bedragen. Indien Unimar aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Tevens is de opdrachtgever gehouden, in het geval een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt gevoerd, alle daadwerkelijk door Unimar gemaakte gerechtelijke kosten, daar-onder ook begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand, te vergoeden.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

Unimar is niet aansprakelijk voor kosten, schaden, daaronder begrepen gevolgschaden, of interessen, veroorzaakt door haar geleverde zaken danwel door haar verrichte werkzaamheden, behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

Indien Unimar toch aansprakelijk mocht zijn, is deze beperkt tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Unimar beperkt tot het factuurbedrag.

ARTIKEL 14 GESCHILLENBESLECHTING

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Unimar, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

Unimar blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Unimar en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van
toepassing.

Tevens zijn onze leveringsvoorwaarden ook te downloaden.

we werken o.a. voor